Očkování proti invazivním pneumokokovým nákazám

V dospělém věku se na rozdíl od dětí vyskytuje větší množství rizikových faktorů pro vznik a rozvoj pneumokokových onemocnění, zejména pak jejich invazivních forem a komunitních pneumonií (zápalu plic). Hlavním rizikovým faktorem je vysoký věk, výskyt chronických onemocnění a kouření. V nejvyšším riziku jsou zejména osoby s funkční, nebo anatomickou asplenií, osoby s chronickým onemocněním srdce, plic, jater, nebo ledvin a pacienti s kochleárním implantátem. Dalším rizikovým faktorem je imunodeficience, imunosupresivní a kortikosteroidní terapie, diabetes mellitus (cukrovka).

Klinické obraz:

Klinické projevy pneumokokových onemocnění zahrnují různé formy od nejzávažnějších invazivních pneumokokových onemocnění jako jsou sepse, meningitidy (zánět mozkových blan) a bakteriemické pneumonie (zápal plic) až po méně závažné, ale četnější neinvazivní pneumokokové nákazy v podobě akutních otitid (zánět středouší) a sinusitid (zánět vedlejších dutin nosních). Nejčastější formou invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých je bakteriemická pneumonie (zápal plic).

Prognóza:

Pneumonie (zápal plic) jsou celosvětově třetí příčinou úmrtí dospělých a Streptococcus pneumonie je jeden z nejčastějších původců. Zároveň 90% úmrtí osob starších 65 let je právě z důvodu pneumonie. Úmrtnost na pneumonie je v České republice 2x vyšší než v ostatních západoevropských zemích.

Prevence:

Aktivní imunizace formou očkování. Pro dospělou populaci jsou v České republice registrovány 2 očkovací látky- polysacharidová vakcína Pneumo 23 a konjugovaná vakcína Prevenar 13.

Konjugovaná pneumokoková vakcína Prevenar 13 obsahuje 13 kapsulárních sérotypů 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F konjugovaných s nosným proteinem CRM197 a adsorbován na fosforečnan hlinitý (0,125 mg hliníku). Pneumo 23 je vakcína připravená z purifikovaných kapsulárních polysacharidových antigenů, získaných ze 23 sérotypů Streptococcus pneumoniae 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F. Obsahuje dále fenolový tlumivý roztok.

Výhodou konjugované vakcíny Prevenar 13 je vyšší imunogenicita (imunitní odpověď), navození imunitní paměti s dlouhodobým ochranným účinkem a nepřítomnost hyporesponsivity u vyšších věkových skupin (nad 65 let věku) a osob s chronickými onemocněními a sníženou funkcí imunitního systému. Další výhodou je možnost přeočkování u osob dříve očkovaných polysacharidovou vakcínou (Pneumo 23). Nevýhodou je nižší sérotypové pokrytí ve srovnání s polysacharidovou vakcínou a vyšší cena. Bez ohledu na stav předchozí pneumokokové vakcinace, pokud je použití pneumokokové vakcíny považováno za vhodné, tak Prevenar 13 by měl být podán jako první a pak by měly následovat další vakcinace pomocí Pneumo 23, aby byla zajištěna co nejvyšší ochrana.

Očkování polysacharidovou vakcínou Pneumo 23 je doporučeno k ochraně před pneumokokovými infekcemi, zejména před záněty plic, způsobenými sérotypy obsaženými ve vakcíně a pro osoby ve vysokém riziku onemocnění pneumokokovou infekcí. Cílovými skupinami jsou především: osoby ve věku 60 let a starší, zvláště starší osoby žijící v ústavech, oslabené nebo s doprovázejícími chronickými onemocněními, avšak bez výrazného imunodeficitu, neboť zde byla prokázána nižší účinnost. Současné doporučení ACIP nabízí vakcínu i pro kuřáky a astmatiky.

1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která v oblasti očkování přinesla novinku v podobě hrazené služby u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím dle schváleného očkovacího schématu.

Dávkování:

Prevenar 13: jedna dávka vakcíny – potřeba revakcinace nebyla dosud stanovena. Pneumo 23: jedna dávka vakcíny 0,5 ml a přeočkování opět jednou dávkou po 5 letech. Pokud se vakcinace zahájí konjugovanou vakcínou Prevenar 13 a je žádoucí aplikace i polysacharidové vakcíny Pneumo 23, provede se tak s odstupem 2 měsíců. Vakcína se má podávat formou intramuskulární injekce. Přednostním místem podání je deltový sval horní části paže. Současně s vakcínou proti pneumokoku (vakcína Pneumo 23 či Prevenar 13) může být podána i vakcína proti chřipce, za předpokladu, že se vakcíny aplikují do dvou různých míst.

Zdroj: DP Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Infekční lékařství-Doc.Jiří Beneš CSc.

zpět